Personuppgiftspolicy

Personuppgiftspolicy

 

Syfte

Den nya dataskyddslagen – GDPR (General Data Protection Regulation 2016/679) – började gälla inom EU den 25 maj 2018. Denna lag ersatte den svenska personuppgiftslagen (PuL).
Det är viktigt för oss på Umeå Hålteknik AB, nedan kallad UHT, att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Därför är vi öppna med hur vi samlar in, behandlar och delar med oss av den data som vi sparar hos oss.

Vad gör UHT med personuppgifter?

UHT behandlar personuppgifter för att uppfylla vårt uppdrag mot privata kunder och medarbetare. Vi gör det också för att granska och utveckla vår verksamhet och för att följa svensk lag.
All behandling av personuppgifter inom UHT sker för att i något led främja dessa ändamål. Behandlingen måste även ha rättslig grund. Endast de personuppgifter som behövs för ändamålet ska behandlas.
Mer detaljerad information om hur just dina personuppgifter behandlas får du som medarbetare eller privat kund via din kontaktperson eller chef vid UHT.

Hur skyddas dina personuppgifter?

UHT ska se till att behandling av personuppgifter skyddas av lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder. Åtgärderna ska vara sådana att de säkerhetsställer en säkerhetsnivå som är lämplig i förhållandet till risken med behandlingen. Säkerhetsaspekterna ska innefatta konfidentialitet, riktighet och tillgänglighet samt ett gott tekniskt skydd. Det kan exempelvis vara att endast en behörig person har tillgång till uppgifterna, att uppgifterna krypteras, att de lagras i särskilt skyddade utrymmen och att kopia på behandlingen tas.

Hur länge sparar UHT personuppgifter?

Vi sparar dina personuppgifter endast så länge som ändamålet med behandlingen kräver, eller så länge som krävs i lag.
Om du t.ex. är anställd behandlar vi dina personuppgifter så länge det behövs för att administrera anställningsförhållandet.

Vilka personuppgifter samlar UHT in?

De vanligaste anledningarna till att UHT behandlar dina personuppgifter är att du är privat kund med ROT-avdrag, medarbetare, om du söker en tjänst eller om du av annan anledning har kontaktat eller samarbetar med UHT.
Den mesta av denna information samlar vi in direkt från dig. I vissa fall samlar vi även in uppgifter från andra källor, exempelvis Skatteverket.
Vilken information vi behandlar beror på anledningen till att vi behandlar dina personuppgifter, men det kan vara fråga om bland annat följande:
Kontaktinformation som namn, adress, telefonnummer och e-post. Personnummer behandlas när det behövs för att säkert kunna fastställa din identitet eller för att samordna dina uppgifter mellan system för att säkerställa enhetlighet i informationen om dig.
Bank- och annan ekonomisk information för att betala ut pengar eller fakturera.
Information om hur du använder våra webbplatser, i syfte att förbättra användarvänligheten på dem, exempelvis via kakor (cookies).
Information vid deltagande i möten eller kurser.
Personuppgifter som behövs vid anställning eller om du söker en tjänst.

Vem kan komma att ta del av dina personuppgifter?

Dina uppgifter kan lämnas ut till UHT:s samarbetspartners inom uppdragsprojekt, till leverantörer eller till andra parter som behöver ta del av dem till följd av avtal mellan UHT och dig, på grund av en uppgift av allmänt intresse eller på grund av en rättslig förpliktelse som UHT har.
En uppgift av allmänt intresse är en uppgift som UHT måste uppfylla enligt lag eller med stöd i lag.
Vid överföring till annan part vidtar UHT alla rimliga juridiska, organisatoriska och tekniska åtgärder som kan krävas för att skydda dina personuppgifter. Du kommer att få information om vi planerar att lämna ut information om dig till andra organisationer.
UHT kommer inte att överlämna personuppgifter till andra parter utan rättsligt stöd.
UHT lagrar alla personuppgifter på servar lokaliserade i Sverige.

Hur får jag mina uppgifter ändrade eller borttagna?

Om du vill få dina personuppgifter ändrade eller raderade kontaktar du UHT via e-post:
Du kan också kontakta Datainspektionen om du tycker att UHT behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt: www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/